ميكرومتر

میکرومتر

ميكرومتر ابزار دقيقی است جهت اندازه گيری ضخامت ورق و اشيا قابل اندازه گيري برای فك بازشو آن