ساعت اندازه گیری

ساعت اندازه گیری

ساعت اندازه گیری-اندیکاتور، وسایل اندازه گیری كه تاكنون با آن ها كار كردید عموماً از آ نها برای عملیات اندازه گیری استفاده می شد و قابلیت تفكیك آن ها در محدوده ی 0.1 میلی متر(کولیس ورنیه ای) تا 0.01 میلی متر(میکرومتر) قرار داشت و همچنین خواندن آنها نیز به لحاظ تطابق خطوط و كوچك بودن تقسیمات كمی مشكل بود.