سنسور دما صنعتی

سنسور دما صنعتی

سنسور دما به دسته ای از دستگاههایی اطلاق میشود که دمای اجسام را اندازه گیری میکنند. و یا یک قرائت را مستقیماً نمایش میدهند. یا یک سیگنال خروجی تولید می کنند که این مقدار رابطه مستقیم دارد با خوانش دمای انجام شده از یک جسم. پارامتر دما یک اندازه گیری اساسی انرژی حرارتی است. و می توان آن را به عنوان اندازه گیری میانگین انرژی جنبشی اتم ها و مولکول های یک ماده در نظر گرفت. کاربردهای مربوط به کنترل فرآیند و عملکرد تجهیزات ارتباط نزدیکی با دما دارند. از نظر ترمودینامیکی، تغییر در حرکت مولکولی به دلیل گرمای اضافه یا حذف شده از یک سیستم باعث تغییرات دما می شود.
تغییرات دما به طور متفاوتی بر خواص مختلف تأثیر می گذارد. که کنترل گرمایش و سرمایش را به جنبه های ضروری عملکرد بهینه تبدیل می کند. این فراتر از صرفاً گرم، خنثی یا سرد است. و در عوض، نوسانات دما را با اندازه گیری های دقیق بر اساس چگونگی تغییر یک ویژگی خاص تشکیل میدهد. انواع مختلفی از سنسورهای دما در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله انواع مختلف سنسورهای دما را بررسی می کند و اطلاعاتی در مورد نحوه عملکرد و کاربرد آنها ارائه می دهد.

انواع سنسور دما

سنسورهای دما معمولاً در یکی از این انواع اولیه زیر قرار می گیرند:
  •  ترموکوپل
  • RTD (ردیاب های دمای مقاومتی)
  •  سنسورهای دمای ترمیستور
  •  سنسورهای دمای نیمه هادی
  •  دماسنج
  •  سنسورهای دمای سیم ارتعاشی
اکثر این موارد بالا (به استثنای سنسورهای دمای مادون قرمز) حسگرهای تماسی هستند. به این معنی که حسگر یا کاوشگر باید به طور فیزیکی با جسمی که دمای آن اندازه گیری میشود تماس پیدا کند تا بتواند اندازه گیری کند. حسگرهای مادون قرمز انرژی حرارتی تابش شده از جسم را اندازه گیری می کنند تا دمای آن را تعیین کنند. بنابراین حسگرها از نوع غیر تماسی هستند. به استثنای برخی از انواع دماسنج، بیشتر سنسورهای دما برای تولید سیگنال الکتریکی که برای تعیین مقدار دما استفاده می شود، طراحی شده اند.