فلومتر اریفیس

فلومتر اریفیس 

فلومتر اریفیس یکی از معمول ترین اندازه گیری های فلو توسط ترانسمیترهای اختلاف فشار می باشد. معمول ترين نوع اريفيس يك صفحه فلزي صاف با يك سوراخ هم مرکز در صفحه مي باشد. كه عمود بر جهت جريان نصب مي شود. وقتي سيال از اريفيس عبور مي كند، به دليل كاهش سطح مقطع، سرعت آن افزايش مي يابد و فشار آن كاهش مي يابد. وقتي سيال از اريفيس خارج مي شود، سرعت آن دوباره كاهش يافته و فشار آن افزايش مي يابد. فلومتر اریفیس نوعی دبی سنج فشار تفاضلی است که معمولاً در اندازه گیری جریان مایع، گاز و سیالات تمیز استفاده می شود. برای همه سایزهای لوله موجود است. و اگر افت فشار مورد نیاز آن خللی در سیستم به وجود نیاورد، برای اندازه گیری جریان سیال در لوله های بزرگتر (قطر بیش از 6 اینچ) بسیار مقرون به صرفه است.

اساس کار فلومتر اریفیس 

اساس کار این فلومتر بر حسب یک صفحه می باشد که یک سوراخ در آن ایجاد شده. و باعث ایجاد اختلاف فشار در سیال می شود این اختلاف فشار نوعی گردابه ایجاد می کند. که باعث سنجش دبی و مشخصات سیال می شود . صفحه روزنه می تواند از هر ماده ای ساخته شود، اگرچه فولاد ضد زنگ رایج ترین است. ضخامت صفحه مورد استفاده تابعی از اندازه خط، دمای فرآیند، فشار و فشار تفاضلی است. روزنه سنتی یک صفحه دایره ای نازک است در خط لوله بین دو فلنج یک یونیون اریفیس قرار می گیرد. این روش نصب مقرون به صرفه است، اما هر زمان که صفحه برای تعمیر و نگهداری یا بازرسی برداشته می شود، نیاز به خاموش شدن فرآیند دارد.

دهانه اریفیس 

صفحه دهانه متحدالمرکز برای مایعات، گازها و جریان بخار تمیز توصیه می شود. که اعداد رینولدز از 20000 تا  107 در لوله های زیر شش اینچ متغیر باشد. از آنجایی که معادلات اصلی جریان روزنه فرض میکنند که سرعت جریان بسیار کمتر از صوت است. اگر سرعت های صوتی مورد انتظار باشد، رویکرد نظری و محاسباتی متفاوتی مورد نیاز است. حداقل عدد رینولدز توصیه شده برای جریان از دهانه با نسبت بتا دهانه و اندازه لوله متفاوت است. در لوله های سایز بزرگتر، حداقل عدد رینولدز نیز افزایش می یابد. به دلیل این حداقل در نظر گرفتن عدد رینولدز، روزنه های لبه مربعی به ندرت در سیالات چسبناک استفاده می شوند. صفحات روزنه ای چهار لبه و مخروطی زمانی توصیه می شود که عدد رینولدز کمتر از  10000باشد. شیرهای فلنجی، گوشه ای و شعاع شیری همه را می توان با دهانه های لبه ربع استفاده کرد.

نصب اریفیس 

در شرایط ایده آل، عدم دقت یک صفحه روزنه می تواند در محدوده  ٪1.5-0.75باشد. با این حال صفحات اوریفیس به انواع شرایط القا کننده خطا کاملاً حساس هستند. دقت در محاسبات حفره، کیفیت نصب و شرایط خود صفحه عملکرد کلی را تعیین می کند.
عوامل نصب عبارتند از محل و وضعیت شیر، وضعیت لوله فرآیند، کافی بودن مسیرهای مستقیم لوله، تداخل واشر، ناهماهنگی سوراخهای لوله و دهانه، و طراحی خط سرب. سایر شرایط نامطلوب عبارتند از کدر شدن لبه تیز یا شیارهای ناشی از خوردگی یا فرسایش، تاب برداشتن صفحه به دلیل چکش آبی و کثیفی، و چربی یا رسوبات فاز ثانویه در هر دو سطح روزنه. هر یک از شرایط فوق می تواند ضریب تخلیه روزنه را تا  10درصد تغییر دهد.
فلومتر اختلاف فشار RoseMount

فلومتر اختلاف فشار RoseMount

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

فلومتر اریفیس وایرلس روزمونت Rosemount 3051CFC

فلومتر اریفیس وایرلس روزمونت Rosemount 3051CFC

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2